• Satın alınacak emtialar ile ilgili olarak mevzuat çalışması ve maliyet hesabını yapmak,

• Getirilecek ürünlerin GTİP’lerini tespit etmek,

• Teşvik belgelerini çıkartmak,

• Varsa, ön müsaadeleri almak, T.S.E. belgelendirme, CE işareti, kontrol belgesi, Tarım İl Müdürlüğü izinleri, kontrol belgesi alımları, muafiyet ve istisna uygulamaları yapmak,

• İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa, konşimento cirolarını yaptırmak,

• Taşıyıcıdan cirolu konşimentoyu almak(Ordino)

• Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşad etmek,

• Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesini yapmak,

• Eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek,

• Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak,

• Gümrük vergi, resim ve harçlarını doğru olarak hesaplamak,

• Fiili ithalat işleminin yapılması ile alakalı olarak yetkili mercilere ödemeleri yapmak, müşterinin istediği yere taşımasını yapmak ve yetkililerine teslim etmek,

• Teşvik dosyaları tamamlanmışsa kapatmak ve varsa, teminatları çözmek,

• Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlamak, gerekli olduğu durumlarda nakliyecilerle temas etmek,

• Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Antrepo, Geçici ithalat, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme işlemlerini yapmak,

• Geçici ithalatta eşyanın giriş ayniyatını yapmak, alınan müsaadelere uygun ve zamanında çıkışını yapmak,

• Geri gelen eşyalarda ilgili makamlarla gümrük idaresi arasındaki gerekli yazışmaları yaptırıp muafiyet hükümlerini uygulatarak eşyayı serbest dolaşıma sokmak,

• Fatura, giriş beyannamesi, makbuz ve diğer harcama belgelerini istenen zaman dilimi içinde ve şirket içinde ilgili bölümlere göre tasnifini yaparak şirkete teslim etmek,

• Müşterilerinin ilgili birimlerine, gümrük ve dış ticaret konularındaki mevzuat ile ilgili eğitim vermek,

• Değişen mevzuatı, o konu ile alakalı firmalara bir iş günü içinde yazılı olarak bildirmek,

• İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak,